Sự khác nhau giữa kinh tế học cổ điển và kinh tế học trường phái Keynes

Sự khác nhau giữa kinh tế học cổ điển và kinh tế học trường phái Keynes

Chính phủ có nên tác động đến nền kinh tế? Chính sách kinh tế nên tập trung vào kết quả dài hay ngắn hạn? Những câu hỏi như vậy cùng với những niềm tin khác định hình sự khác biệt về 2 trường phái lớn nhất của nền kinh tế: Kinh tế học Cổ điển và Kinh tế học theo trường phái Keynes.

Tags: