Những vấn đề lý luận về xung đột tộc người, tôn giáo

Những vấn đề lý luận về xung đột tộc người, tôn giáo

Xung đột tộc người, tôn giáo thường bắt nguồn từ sự khác biệt về lợi ích giữa các tộc người, tôn giáo và là vấn đề rất phức tạp, kéo dài, khó giải quyết do liên quan đến lịch sử, đạo đức, truyền thống…

Tags: , ,

Về các cách thức kiểm soát xã hội

Về các cách thức kiểm soát xã hội

Các xã hội, dù áp dụng hình thái tổ chức chính trị nào, đều phải có những phương thức để kiểm soát xã hội, giải quyết các xung đột trong cũng như ngoài xã hội. Các phương thức này bao gồm từ các hành vi của cá nhân đơn lẻ đến cộng đồng, phi bạo lực hoặc bạo lực.

Tags: , , ,

Khi tiếng nói của những người khác màu da không được lắng nghe

Khi tiếng nói của những người khác màu da không được lắng nghe

Những người dùng từ “cướp bóc” để chỉ trích cuộc bạo động chống phân biệt chủng tộc liệu có biết Mỹ và nhiều chế độ đế quốc, thực dân khác đã được xây dựng dựa trên sự cướp bóc có hệ thống các màu da khác…

Tags: , ,

Nước Mỹ va tảng băng chìm của nạn kỳ thị chủng tộc

Nước Mỹ và tảng băng chìm của nạn kỳ thị chủng tộc

Các cuộc biểu tình bạo loạn chống nạn phân biệt chủng tộc vừa qua ở Mỹ dường như cho thấy một thực tế rằng nước Mỹ đang ngày càng chia rẽ, không những về kinh tế, tôn giáo và văn hóa mà còn cả về sắc tộc.

Tags: , ,