Cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu và liên hệ với Việt Nam

Cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu và liên hệ với Việt Nam

Trên phạm vi khu vực, ở châu Âu, quyền con người được ghi nhận, tôn trọng và thực hiện hiệu quả. Đây cũng là khu vực đi đầu trên thế giới trong việc xây dựng cơ chế bảo vệ quyền con người.

Tags: , , ,