Sao không đưa bộ môn giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy?

Một số quốc gia láng giềng như: Indonesia, Malaysia, Singapore… đã vận dụng bộ môn giáo dục môi trường vào giảng dạy. Điều này giúp học sinh, sinh viên có thể nắm bắt, ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường quan trọng thế nào.

Tags: ,