Bàn về tính nhẫn nại của người Trung Quốc

Bàn về tính nhẫn nại của người Trung Quốc

Người Trung Quốc rất nhẫn nại, họ đã từng nén nhịn trước sự cai trị hà khắc của nhiều triều đại phong kiến kiến và cũng rất giỏi chịu đựng trước những thảm cảnh của quốc gia, dân tộc, trước những giai đoạn chiến tranh hỗn loạn.

Tags: , , ,