Thủy quân và ngai vàng ở Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Mùa hè năm 1786, hơn nghìn chiến thuyền từ Phú Xuân tiến ra Bắc. Tham gia trực tiếp đồng thời ‘’đạo diễn’’ cuộc tấn công này là ‘’con cắt nước’’ Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tags: , , ,