Về sự phát triển của lý thuyết điện ảnh phương Tây hiện đại

Về sự phát triển của lý thuyết điện ảnh phương Tây hiện đại

Trước 1985, lý thuyết truyền hình có vị trí thấp hơn so với lý thuyết phim. Nhưng sau đó, từ năm 1990, truyền hình lại có vị trí thống trị, phổ biến hơn, tách ra khỏi điện ảnh và trở thành một ngành độc lập.

Tags: ,