Những vấn đề chính trong Thông điệp Liên bang 2024 của Tổng thống Nga

Những vấn đề chính trong Thông điệp Liên bang 2024 của Tổng thống Nga

Nga sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do, bảo tồn lịch sử và truyền thống, phát triển hơn nữa các thể chế dân chủ và bảo vệ chủ quyền của mình, không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Tags: , ,