Vấn đề dân tộc và cộng đồng dân tộc trong những chuyển biến của thế giới

Vấn đề dân tộc và cộng đồng dân tộc trong những chuyển biến của thế giới

Nhìn một cách khái quát có thể thấy trong lịch sử cận – hiện đại thế giới đã xuất hiện ít nhất ba làn sóng thức tỉnh của chủ nghĩa dân tộc với bản chất và đặc điểm khác nhau.

Tags: , ,

Những điều cần biết về chủ nghĩa dân tộc

Những điều cần biết về chủ nghĩa dân tộc

Chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) đề cập đến một hệ tư tưởng, một tình cảm, một hình thức văn hóa, hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một trong những động lực chính trị và xã hội quan trọng nhất trong lịch sử.

Tags: , ,