Mô hình chính trị ở Bắc Âu và Đức: Những gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

Mô hình chính trị ở Bắc Âu và Đức: Những gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

Mô hình Bắc Âu lấy người dân làm trung tâm, đặt rất cao quyền của người dân, gắn trách nhiệm của người lãnh đạo với các quyết sách và lá phiếu của người dân có trọng lượng đối với sinh mệnh chính trị…

Tags: , , , ,

Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ Bắc Âu và những gợi mở cho Việt Nam

Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ Bắc Âu và những gợi mở cho Việt Nam

Mô hình Bắc Âu cung cấp nhiều kinh nghiệm về vai trò và phương thức quản lý của nhà nước với kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội thông qua nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự…

Tags: , ,

Vài nét về chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan

An sinh xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia và được coi là một công cụ để xây dựng một xã hội phát triển. Mô hình an sinh xã hội Bắc Âu, trong đó có Phần Lan, thường được nhắc tới như sự cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Tags: , , ,