Triết học về chính trị: 6 – Tư tưởng dân chủ của Jacques Rousseau

Triết lý dân chủ của Jean Jean Jacques Rousseau nhấn mạnh nguyên tắc cho rằng quyền tối thượng thuộc về người dân, rằng tất cả quyền lực khác đều phụ thuộc vào quyền tối thượng ấy.

Tags: , , ,

Triết học về chính trị: 3 – Quan điểm thần quyền của Thomas Aquinas

Theo Thomas Aquinas, Thượng Đế là nhà lập pháp tối thượng, đấng sáng tạo mọi quy luật. Bắt nguồn từ những quy luật gốc ấy, luật pháp của con người được hình hành.

Tags: , , ,

Triết học về chính trị: 2 – Nhà nước lý tưởng của Aristotle

Aristotle đi đến kết luận rằng một nhà nước lý tưởng phải có đa số dân thuộc tầng lớp trung lưu. Tầng lớp nghèo khổ chiếm đa số sẽ là một gánh nặng đối với vấn đề an ninh quốc gia

Tags: , , ,