Những điều cần biết về chiến tranh

Những điều cần biết về chiến tranh

Chiến tranh có thể làm tăng hoặc giảm quyền lực của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Có những trường hợp nước thắng trận bị suy giảm quyền lực bởi sự tàn phá trong chiến tranh và không hiếm các cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.

Tags: ,

Những điều cần biết về chủ nghĩa dân tộc

Những điều cần biết về chủ nghĩa dân tộc

Chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) đề cập đến một hệ tư tưởng, một tình cảm, một hình thức văn hóa, hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một trong những động lực chính trị và xã hội quan trọng nhất trong lịch sử.

Tags: ,


Về khái niệm Chủ quyền trong chính trị quốc tế

Về khái niệm Chủ quyền trong chính trị quốc tế

Những năm gần đây, bản chất của chủ quyền đã biến đổi cùng với sự gia tăng quá trình toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế, dẫn tới sự lu mờ các đường biên giới và làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia, đặc biệt là trong việc đưa ra các quyết sách.

Tags: ,