Dịch bênh – phép thử nghiệt ngã của các thể chế chính trị

Dịch bệnh – phép thử nghiệt ngã cho các thể chế chính trị

Dịch bệnh không chỉ là vấn đề y tế, đó là số phận của con người, của xã hội, của thể chế chính trị và các nền văn minh. Nó ảnh hưởng đến hưng vong triều đại và sự cân bằng chính trị-quân sự toàn cầu….

Tags: , ,


Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự

Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự

Diễn trình biến chuyển của khái niệm Xã hội dân sự biểu hiện những sự thay đổi trong các quan điểm lý thuyết về các mối quan hệ giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội.

Tags: ,

Quản trị xung đột lợi ích – vấn đề lý thuyết và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Quản trị xung đột lợi ích – vấn đề lý thuyết và thực tiễn Việt Nam hiện nay

Xung đột lợi ích đã và sẽ vẫn là vấn đề của xã hội hiện đại. Do đó cần phải tính tới quản trị xung đột lợi ích như là cách duy trì và phát huy vai trò động lực của lợi ích và các quan hệ lợi ích trong xã hội.

Tags: ,