Xây dựng đạo đức sinh thái – một trách nhiệm xã hội của con người đối với tự nhiên

Đạo đức sinh thái đang trở thành một yêu cầu mới đối với phẩm chất của con người và việc xây dựng đạo đức sinh thái trở thành một trách nhiệm xã hội của con người đối với môi trường sống.

Tags: ,