Cơ sở lý luận về khu bảo tồn thiên nhiên

Cơ sở lý luận về khu bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn thiên nhiên là những khu được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ dành cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và quan trắc môi trường, cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái không hoặc ít bị nhiễu loạn.

Tags: ,