Vấn đề chủ quyền dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Vấn đề chủ quyền dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Trong điều kiện toàn cầu hóa, khi một số cường quốc đã và đang nhân danh “toàn cầu hóa” để thực hiện chính sách đế quốc thì vấn đề chủ quyền dân tộc cũng mang những hình thức mới, sắc thái mới.

Tags: , ,

Chủ nghĩa toàn cầu đang phá hoại quá trình toàn cầu hóa?

Chủ nghĩa toàn cầu đang phá hoại quá trình toàn cầu hóa?

Một nguyên nhân lớn dẫn đến tinh thần bi quan và các cuộc công kích nhằm vào quá trình toàn cầu hóa là sự nhầm lẫn phổ biến giữa “toàn cầu hóa” và “chủ nghĩa toàn cầu”, trong đó yếu tố sau làm xói mòn yếu tố trước.

Tags: ,

Vấn đề phát triển biền vững trong thời đại toàn cầu hóa

Vấn đề phát triển biền vững trong thời đại toàn cầu hóa

Sự phát triển của con người và xã hội chịu ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ tương tác với nhau, bồi trúc cho nhau và sự phát triển ấy được gọi là sự phát triển trong thế cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Tags: ,