Quan hệ Nga – Trung trong bối cảnh quốc tế hiện nay và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Quan hệ Nga – Trung hiện tại và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Quan hệ Nga – Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt hơn là cả hai quốc gia đều có vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. 

Tags: , , ,