Mối thâm thù Thiệu – Kỳ và sự đổ vỡ từ bên trong của Sài Gòn

Mối thâm thù Thiệu – Kỳ và sự đổ vỡ từ bên trong của Sài Gòn

Cả tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu đều trẻ tuổi và đầy tham vọng, đều là những tay lèo lái xảo quyệt các âm mưu ám độc và đảo chính vốn lan tràn trong giới quân đội cầm quyền Nam Việt Nam.

Tags: , ,