Vấn đề Chạy đua vũ trang trong quan hệ quốc tế

Vấn đề Chạy đua vũ trang trong quan hệ quốc tế

Môi trường quốc tế là môi trường vô chính phủ và đặc tính này tồn tại bất biến, vì thế mà các cuộc chạy đua vũ trang cũng tồn tại như một hiện tượng tất yếu và không thể xỏa bỏ được trong quan hệ quốc tế.

Tags: , ,