Về bản Giao hưởng số 3 ‘Eroica’ của Beethoven

Về bản Giao hưởng số 3 ‘Eroica’ của Beethoven

Bản giao hưởng số 3 của Beethoven là một trong những tác phẩm có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc. Một tác phẩm mang tính cách mạng bị tác động do những bất ổn cá nhân và cả những biến động chính trị xã hội của thời đại.

Tags: , ,