Xứ Đàng Ngoài qua nhật ký hàng hải của một tàu buôn Hà Lan

Xứ Đàng Ngoài qua nhật ký hàng hải của một tàu buôn Hà Lan

Quan trấn hải thấy tặng vật của chúng tôi do viên phụ tá mang đến ít ỏi quá, trước hết khước từ, ý chừng cho rằng không xứng đáng với chức vụ của ông; nhưng sau cũng nhận, lấy cớ rằng chúng tôi là khách lạ…

Tags: ,