Một số vấn đề về tư tưởng Trần Nhân Tông

Một số vấn đề về tư tưởng Trần Nhân Tông

Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt và hoành tráng, có những đóng góp to lớn và thiết thực cho dân tộc và Phật giáo.Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới sự tác động của những suy nghĩ tư tưởng gì?

Tags: , , ,

Di sản văn học của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hai tác phẩm của vua Trần Nhân Tông là Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca góp phần định hình nền văn học tiếng Việt mới với những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh còn được bảo tồn đến ngày nay.

Tags: , , , ,