Dựa vào đâu để kết luận một loài đã tuyệt chủng hay chưa?

Nếu một loài được tuyên bố là tuyệt chủng, điều này đồng nghĩa với việc con người đã chối bỏ việc bảo vệ nó trong tương lai. Sẽ không còn tổ chức nào tài trợ chi phí để bảo tồn chúng nữa.

Tags: , , ,