Xung quanh quan niệm về cái đẹp

Xung quanh quan niệm về cái đẹp

Trong từng nền văn hóa, lúc nào cũng tồn tại một quan niệm cụ thể và nhất định về cái đẹp và một điều chắc chắn, không cái đẹp nào có thể sánh với cái đẹp tự nhiên và không bàn tay nào có thể sánh với thượng đế trong việc tạo ra cái đẹp hoàn mỹ.

Tags: ,


Bàn về khái niệm nghệ thuật

Mỗi thời đại, nơi chốn, cộng đồng, hoàn cảnh cụ thể nào đó, sở hữu những khái niệm nghệ thuật khác nhau. Và chính những khái niệm nghệ thuật khác nhau đó, sẽ tổ chức các thực hành nghệ thuật khác nhau của mỗi thời đại, nơi chốn, cộng đồng và hoàn cảnh khác nhau.

Tags: ,