Mối quan hệ nông thôn – thành thị và lực cản phát triển từ tâm lý tiểu nông

Mối quan hệ nông thôn – thành thị và lực cản phát triển từ tâm lý tiểu nông

Mạnh ai nấy sống. Đôi khi người này tưởng rằng người kia là nguyên nhân của mọi bất hạnh của mình. Và chen cạnh nhau, phá hại nhau, làm cho nhau bầm dập đau đớn mới thôi.

Tags: , , ,