Một lời cảnh tỉnh về sự ngu muội của phong trào chống vaccine

Một lời cảnh tỉnh về sự ngu muội của phong trào chống vaccine

Loài người phải đợi hơn 200,000 năm để tìm ra vaccine. Nhưng có vẻ hình như những thành tựu ấy đang bị thổi bay và loài người bị đẩy lùi về thời nguyên thủy do những nhóm anti-vaccine, nhóm Thuận tự nhiên không cơ sở khoa học….

Tags: ,