Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Một góc nhìn về giá trị ảo và sự nguy hiểm của Bitcoin

Bitcoin chỉ là mặt hàng đầu cơ và không có lợi ích gì cho xã hội, thậm chí còn có hại. Để có Bitcoin, thế giới phải tốn năng lượng (điện), vật chất (vi xử lý)… chỉ để tạo ra những con số nhằm để đầu cơ tăng giảm giá, móc túi nhau.

Tags: ,