Những lý luận chung về đói nghèo và xoá đói giảm nghèo

4. Nguyên nhân đói nghèo của Việt nam và thế giới

Trên thế giới

Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc xác định nguyên nhân của đói nghèo. Trên thực tế không có một nguyên nhân biệt lập, riêng rẽ dẫn tới đói nghèo nhất là đói nghèo trên diện rộng, có tính chất xã hội. Nó cũng không phải là nguyên nhân thuần tuý về mặt kinh tế hoặc do thiên tai địch hoạ. Ở đây nguyên nhân của tình trạng đói nghèo là có sự đan xen, thâm nhập vào nhau của cái tất yếu lẫn cái ngẫu nhiên, cái cơ bản và cái tức thời, cả nguyên nhân sâu xa lẫn nguyên nhân trực tiếp, tự nhiên lẫn kinh tế -xã hội .

Tóm lại nguyên nhân đói nghèo trên thế giới bao gồm những nguyên nhân chủ yếu sau:

– Sự khác nhau về của cải (những chênh lệch lớn nhất trong thu nhập là do những sự khác nhau về sở hữu tài sản).

– Sự khác nhau về khả năng cá nhân

– Sự khác nhau về giáo dục đào tạo.

Và 1 số nguyên nhân khác như: Chiến tranh, thiên tai địch hoạ, rủi ro…

Nguyên nhân của đói nghèo ở Việt Nam

Ở Việt nam nguyên nhân chính gây ra đói nghèo có thể phân theo 3 nhóm:

-Nhóm nguyên nhân điều kiện tự nhiên: khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, bão lụt, hạn hán, sâu bệnh, đất đai cằn cỗi, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn đã và đang kìm hãm sản xuất, gây ra tình trạng đói nghèo cho cả một vùng, khu vực.

– Nhóm nguyên nhân chủ quan của người nghèo: thiếu kiến thức làm ăn, thiếu vốn, đông con, thiếu lao động, không có việc làm, mắc các tệ nạn xã hội, lười lao động, ốm đau, rủi ro…

– Nhóm các nguyên nhân thuộc về cơ chế chính sách: Thiếu hoặc không đồng bộ về chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực khó khăn, chính sách khuyến khích sản xuất, vốn tín dụng, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông,lâm, ngư,chính sách trong giáo dục đào tạo, ytế, giải quyết đất đai, định canh định cư, kinh tế mới và nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Kết quả điều tra về xã hội học cho thấy:

– Thiếu vốn: 70-90% tổng số hộ được điều tra.

– Đông con: 50-60% tổng số hộ được điều tra.

– Rủi ro, ốm đau: 10-15% tổng số hộ được điều tra.

– Thiếu kinh nghiệm làm ăn: 40-50% tổng số hộ được điều tra.

– Neo đơn, thiếu lao động: 6-15% tổng số hộ được điều tra.

– Lười lao động, ăn chơi hoang phí: 5-6% tổng số hộ được điều tra.

– Mắc tệ nạn xã hội: 2-3% tổng số hộ được điều tra.

>> XEM TIẾP: 5. Tổng quan về chương trình xoá đói giảm nghèo

Tags: , ,