Marx và Phật: Một tuyên ngôn chung của Phật giáo và Cộng sản

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Ambedkar, B.R. (1984)The Buddha and His Dhamma. Bombay: Sid- dharth. (Đức Phật và giáo pháp của Ngài)

– Ambedkar, in Rodrigues, V. (2002) (ed.) The Essential Writings of B R. Ambedkar. New Delhi: Oxford University Press. (Các tác phẩm thiết yếu của BR Ambedkar)

– Ambedkar (undated) Buddha or Karl Marx, (Phật hay Karl Marx), ambedkar.org/ambcd/20.Buddha%20or%20Karl%20Marx.htm (ac- cessed 19 December 2013).

– Ariyaratne, A.T. (1982) In Search of Development: The Sarvodaya Movement’s Effort to Harmonize Tradition with Change. Moratu- wa, Sri Lanka: Sarvodaya Press. (Tìm kiếm nguồn phát triển: nỗ lực của Phong trào Sarvodaya để dung hòa giữa truyền thống với thay đổi)

– asoke.info/01Religion/Bodhirak/bodhi_eng.html (accessed 19 No- vember 2013).

– Bhikkhu Buddhadāsa, Socialist Democracy, cited in T. Puntarigvivat (2003) BuddhadāsaBhikkhu And Dhammic Socialism, The Chu- lalongkorn Journal of Buddhist Studies, 2(2), pp.189-207. (Dân chủ xã hội chủ nghĩa)

– Bhikkhu Buddhadāsa(1986) (ed. D.K. Swearer) Dhammic Socialism. Bangkok: Thai Inter-Religious Commission for Development. (Xã hội chủ nghĩa theo Phật pháp)

– Brazier, D. (2002) The New Buddhism: A Rough Guide to a New Way of Life (2nd edn.). New York: Palgrave. (Phật giáo mới: Hướng dẫn vắn tắt cho một cách sống mới)

– Brien, K.M. (2002) Logos and Mythos: Humanistic-Marxism and Buddhism. Dialogue and Universalism, 3, pp.77-100. (Logos và Mythos: nhân văn chủ nghĩa Marx và Phật giáo)

– Brien, K.M. (2004) Buddhism and Marxism: Ironic Affinities.Dia- logue and Universalism, 1–2, pp.35-59. (Phật giáo và chủ nghĩa Marx: Nhưng tương quan mỉa mai)

– bunniyom.com/insight-santi_mobi2.html (accessed 19 November 2013).

– bunniyom.com/insight-santi_mobi3.html Heikkilä-Horn, M.-L. (un- dated) Small is Beautiful in Asoke Villages (accessed 19 November 2013).

– Dalai Lama (1996) Beyond Dogma: Dialogues and Discourses, (trans. A. Anderson and M. Dresser).Berkeley: North Atlantic Books. (Ngoài Giáo Lý: Đối thoại và thuyết giảng)

– Dalai Lama (1999) Exile His Journey. Time.10/4/1999, 154(14), pp.78- 79. (Lưu vong Hành trình của Ngài)

– Ekachai, S. (2001) Keeping the Faith. Thai Buddhism at the Cross- roads. (ed. N. Wilgus). Bangkok: Post Books. (Giữ Lòng Tin)

– Gunasekara, V. (undated) Marxism in a Buddhist Perspective. www. vgweb.org/bsq/marxbud.htm (accessed 04 November 2013). (Chủ nghĩa Marx trong một quan niệm Phật giáo)

– Heikkilä-Horn, M.-L.(1997) Buddhism with open eyes: Belief and Practice of Santi Asoke. http://www.bunniyom.com/openeyes.mar- ja_leena.html (accessed 20 November 2013). (Phật giáo với đôi mắt mở: Niềm tin và thực hành của Santi Asoke)

– Kraft, K. (2000)New Voices in Engaged Buddhist Studies. In C.S Queen (Ed.), Engaged Buddhism in the West,pp.485-511.Boston Wisdom Publications. (Tiếng nói mới trong nghiên cứu Phật giáo nhập thế )

– Lévi-Strauss, C.(1961)TristesTropiques.(Trans. John Russell).New York: Criterion Books. (Originally published 1955) (Các nước buồn vùng nhiệt đới)

– Li Xiaofeng (1991) Taiwan gemingseng Lin Qiuwu (Taiwan’s Revolu- tionary Monk, Lin Qiuwu). Taiwan BentuXilie, 1st ser., no. 9. Tai- pei: ZiliWanbao She. (Nhà sư cách mạng của Đài Loan, Lin Qiuwu)

– Lin, Q. (1929) Class Struggle and Buddhism.In X. Li 1991. Tai- wan’s Revolutionary Monk, Lin Qiuwu, Taiwan BentuXilie 1st ser., no.9: 171-172. Taipei: ZiliWanbao She. (đấu tranh giai cấp và Phật giáo)

– marxistbuddhism.blogspot.co.uk/2012/05/ambedkar-buddha-or-karl- marx.html (accessed 21 December 2013).

– Puligandla, R. and Puhakka, K. (1970) Buddhism and Revolu- tion.Philosophy East and West, 20(4), pp.345-354. (Phật giáo và cách mạng)

– Qu, H. (2011) Religious Policy in the People’s Republic of China: An Alternative Perspective.Journal of Contemporary China, 20(70), pp.433–448. (Chính sách tôn giáo ở Trung Quốc)

– Schumpeter(2013) The Mindfulness Business: Western Capi- talism is looking For Inspiration in Eastern Mysticism.The Economist.16 November 2013.http://www.economist.com/ news/business/21589841-western-capitalism-looking-inspira- tion-eastern-mysticism-mindfulness-business (accessed on 03 De- cember 2013). (Kinh doanh Chánh niệm : Chủ nghĩa tư bản phương Tây đang tìm kiếm nguồn hứng ở phương Đông)

– Shackley, P. (2001) Zen Marxism.Contemporary Buddhism, 2(2), pp.169-176. (Chủ nghĩa xã hội theo Thiền)

– Shields, J.M. (2013) Liberation as Revolutionary Praxis: Rethinking Buddhist Materialism.Vol.20, pp.461-499. (Giải phóng như cách mạng: Suy nghĩ lại chủ nghĩa vật chất theo Phật giáo)

– Sivaraksa, S. (undated) http://www.sulak-sivaraksa.org/en/index.php?option=com_con- tent&task=view&id=53&Itemid=97 (accessed 10 December 2013).

– Slott, M. (2011) Can you be a Buddhist and a Marxist? Contemporary Buddhism: An Interdisciplinary Journal, 12(2), pp.347-363. (Có th ể vừa Phật tử vừa Marxist?)

– Thich Nhat Hanh (1988)The Sun my Heart. Berkeley: Parallax Press. (Mặt trời tim của tôi)

– Thich Nhat Hanh (1998) Interbeing: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism (Third Edn.). Berkeley: Parallax Press. (Tương tức: Mười bốn Hướng dẫn Phật giáo nhập thế)

– Thich Nhat Hanh (2006) Understanding our Mind. Berkeley, CA: Par- allax Press. (Hiểu Tâm của chúng ta)

– Thich Nhat Hanh (2007) TheArt of Power. New York: HarperOne. (Nghệ thuật quyền lực)

– Žižek, S. (2001) From Western Marxism to Western Buddhism. Mapping Conversations, Spring 2. www.cabinetmagazine.org/issues/2/western. php (accessed 04 November 2013). (Từ chủ nghĩa Marx phương Tây đến Phật giáo Tây Phương)

– Žižek, S. (2011) Three Notes on China: Past and Present Theory of Ideology in Ancient China. Positions 19(3), pp.707-721. (Ba ghi chú về Trung Quốc: Lý thuyết quá khứ và hiện tại của tư tưởng cổ đại Trung Quốc)

Tags: , , , , , , ,