Về sự ‘hèn nhát’ vĩ đại của Mạc Đăng Dung

Sự ‘hèn nhát’ vĩ đại của Mạc Đăng Dung

Đầu hàng giả, dâng đất khống, chịu nhục với sử sách để bảo vệ độc lập thật cho đất nước, Mạc Đăng Dung là hèn nhát hay vĩ đại? Đối với tôi, nếu gọi ông là “hèn nhát” thì sự “hèn nhát” đó cũng thật là vĩ đại.

Tags: , ,