Những nhân vật cải cách trong lịch sử Việt Nam: 10 – Phong trào đổi mới đầu thế kỷ XX

9 cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam trước thế kỷ XX đều gắn với tên tuổi các cá nhân. Chỉ đến đầu thế kỷ XX, sự nghiệp “đổi mới” mới trở thành phong trào quần chúng.

Tags: , ,

Đông Kinh Nghĩa Thục và tư tưởng cải cách giáo dục

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục chính là cái bắt tay đầu tiên trong lịch sử dân tộc giữ hai thế lực Tân học và Cựu học. Bởi họ đều có chung một lý tưởng là làm thế nào để nâng cao dân khí, mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho quốc gia và góp phần xoá bỏ nền giáo dục khoa cử lạc hậu, xây dựng một nền giáo dục mới, tiến bộ, đưa lại sự tiến hoá cho dân tộc.

Tags: ,