Paul Doumer – một nhân vật lịch sử đặc biệt và đầy phức tạp

Paul Doumer – một nhân vật lịch sử đặc biệt và đầy phức tạp

Paul Doumer (1857 – 1932) là vị Toàn quyền trẻ nhất nước Pháp (39 tuổi) khi được chỉ định làm Toàn quyền Đông Dương (giai đoạn 1897 – 1902) và đã để lại một khối di sản lớn ở Đông Dương, đặc biệt tại Việt Nam.

Tags: , ,