Vấn đề và tương lai của logic học

Vấn đề và tương lai của logic học

Liệu có thể tồn tại một thứ quy tắc luận chứng xuyên văn minh hay một thứ logic biện luận xuyên văn minh đích thực hay không, nếu câu trả lời là khẳng định thì chúng là gì? Đây là vấn đề nghiên cứu mà logic học sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Tags: ,