Biện chứng

Biện chứng

Khi suy ngẫm về cái tôi
Hãy đặt nó trong xã hội

Khi suy ngẫm về xã hội
Hãy đặt nó trong thế giới

Khi suy ngẫm về thế giới
Hãy đặt nó trong Chúa trời

Khi suy ngẫm về Chúa trời
Hãy đặt nó trong cái tôi

REDS BLOG

Tags: