GS Trần Đình Hượu: Người vạch rõ nguồn gốc chủ nghĩa Đại Hán

GS Trần Đình Hượu: Người vạch rõ nguồn gốc chủ nghĩa Đại Hán

Không ít các luận điểm khoa học của GS Trần Đình Hượu (1926- 1995) đáng để cho người đời sau tiếp tục suy ngẫm, đặc biệt là trong việc xây dựng xã hội hiện đại và quan hệ với nước láng giềng Trung Hoa.

Tags: , , ,