Che và Jesus

Che và Jesus

Họ đều chết trong hào quang bất diệt
Được khởi lên bởi niềm tin mãnh liệt

Cái chết của Che đẹp hơn
Vì một lẽ rất giản đơn:

Che chết cho niềm tin vào con người
Còn Jesus, cho niềm tin vào Chúa trời

REDS BLOG

Tags: , ,