Triết học về chính trị: 6 – Tư tưởng dân chủ của Jacques Rousseau

Triết lý dân chủ của Jean Jean Jacques Rousseau nhấn mạnh nguyên tắc cho rằng quyền tối thượng thuộc về người dân, rằng tất cả quyền lực khác đều phụ thuộc vào quyền tối thượng ấy.

Tags: , , ,