Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Là một trong số các nhà tư bản ngưởi Việt đầu tiên, Bạch Thái Bưởi là một nhân vật đặc biệt không chỉ về tài kỹ trị mà còn là người yêu nước thực hành tư tưởng canh tân với triết lý “Dân giàu thì nước mới giàu”.

Tags: , ,