Kiến thức đa dạng sinh học: Thế giới sinh vật được phân chia như thế nào?

Toàn bộ sinh vật có trên trái đất hợp thành thế giới sinh vật. Sự phân chia thế giới sinh vật thay đổi theo thời gian phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học.

Kiến thức đa dạng sinh học: Thế giới sinh vật được phân chia như thế nào?

Có 3 hệ thống phân chia sinh giới chính đó là: Linnaeus chia thành 2 giới gồm Giới động vật và Giới thực vật; Haeckel chia thành 3 giới gồm Giới Thực vật, Giới động vật và Giới nguyên sinh vật; Whittaker chia thành 5 giới gồm Giới Sinh vật tiền nhân, Giới Nguyên sinh vật, Giới Thực vật, Giới Nấm và Giới động vật.

Hệ thống Linnaeus (1753)

Hệ thống Linnaeus chia thế giới sinh vật thành hai giới (kingdom):

Animalia (Giới Động vật): những sinh vật có khả năng chuyển động bao gồm nguyên sinh động vật và động vật đa bào và;
Plantae (Giới Thực vật): bao gồm những sinh vật không có khả năng chuyển động gồm vi khuẩn, nấm và thực vật.

Sự phân chia này được chấp nhận trong một thời gian dài mặc dù các loài vi khuẩn đã được phát hiện từ những năm 1670.

2-gioi-sinh-vat-Linnaeus

Heek thống Haeckel (1866)

Hệ thống Haeckel Chia thế giới sinh vật thành 3 giới:

Plantae (Giới Thực vật): gồm tảo đa bào, thực vật;
Animalia (Giới Động vật): động vật đa bào và
Protista (Giới Nguyên sinh vật): vi sinh vật, vi khuẩn, nguyên sinh vật, tảo đơn bào, nấm mốc, nấm men.

2-gioi-sinh-vat-haeckel

Hệ thống Whittaker (1969).

Hệ thống 5 giới do nhà sinh học Mỹ R. H. Whittaker đề xuất sau đó được L. Margulis cải biên và K.V. Schwartz tuân thủ trong phân loại các nhóm sinh vật (hình 1.5). Đây là hệ thống được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Tên gọi và đặc tính quan trọng của 5 giới như sau:

Monera (Giới Sinh vật tiền nhân). Tất cả các sinh vật nhân sơ đều thuộc giới Monera. Hầu hết chúng đều đơn bào và có cấu tạo tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nhiều tế bào Monera được chuyên hóa bằng các phản ứng hóa sinh để có thể khai thác được các nguồn năng lượng bất thường như hydro sunfua (H2S) hoặc metan (CH4). Giới này gồm nhiều dạng vi khuẩn và tảo lam.

Protista (Giới Nguyên sinh vật). Giới này gồm những sinh vật có nhân chuẩn, đơn bào hoặc có cấu tạo đa bào đơn giản. Nhóm quan trọng nhất là protozoa, những Protista đơn bào dị dưỡng và tảo, các Protista quang hợp. Giới này cũng bao gồm cả nấm nhày và nhiều dạng sinh vật ở nước và ký sinh.

Plantae (Giới Thực vật). Các thành viên của giới Plantae là đa bào và tự dưỡng, có lục lạp chứa chất diệp lục a và b và các sắc tố quang hợp khác. Chúng khác biệt với Protista quang hợp khác bởi chu trình sống có giai đoạn phôi lưỡng bội.

Fungi (Giới Nấm). Nấm là những sinh vật có nhân thực, chúng sinh sản bằng cách hình thành các bào tử không có lông và roi trong mọi giai đoạn của chu trình sống. Cơ thể của nấm gồm những sợi mảnh được gọi là hệ sợi, trong đó không có sự phân thành vách tế bào. Nhiều loại nấm sống hoại sinh bằng cách tiết ra những enzym và hấp thụ các sản phẩm hòa tan của sự tiêu hóa, những nấm khác đều ký sinh.

Animalia (Giới Động vật). Động vật là những sinh vật có nhân, đa bào, dị dưỡng. Nhân trong tế bào cơ thể của chúng là lưỡng bội và chúng sinh sản bằng các giao tử đực nhỏ chuyển động (tinh trùng) và các giao tử cái lớn không chuyển động (trứng).

5-gioi-sinh-vat-Whittaker

Từ hệ thống Whittaker, vào thập niên 1980, hệ thống 6 giới được đề xuất và hiện nay được áp dụng phổ biến ở Mỹ.

Cách phân chia của hệ thống 6 giới:

– Archaea (Vi khuẩn cổ)
– Bacteria (Vi khuẩn)
– Protista (Sinh vật Nguyên sinh)
– Fungi (Nấm)
– Plantae (Thực vật)
– Animalia (Động vật)

S.T

Tags: ,