Điểm chung giữa Hồ Chí Minh và Thomas Jefferson, cha đẻ hai bản Tuyên ngôn Độc lập

Điểm chung giữa Hồ Chí Minh và Thomas Jefferson, cha đẻ hai bản Tuyên ngôn Độc lập

Hồ Chí Minh ra đời sau Thomas Jefferson cả thế kỷ rưỡi ở một vùng đất xa lạ, vậy mà cả hai đã cùng yêu minh triết, và đều là hiện thân của minh triết…

Tags: , , , ,