Vấn đề về an ninh chính trị từ các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên

Trong những năm gần đây, hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam đã được một số ngành và nhà khoa học chú ý nghiên cứu. Mặc dù các công trình công bố còn hạn chế, nhưng các nghiên cứu bước đầu đã đánh giá khái quát về các hiện tượng tôn giáo mới. Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm và ảnh hưởng chủ yếu đến sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hội của các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện nay. Đây là địa bàn có nhiều hiện tượng tôn giáo mới nhất của nước ta, đặc biệt là những tổ chức xuất hiện và phát triển trong các dân tộc thiểu số tại chỗ, một số tổ chức có những đặc điểm riêng, phạm vi hoạt động tương đối rộng và mức độ ảnh hưởng khá sâu sắc, nhưng vẫn còn ít được nghiên cứu.

Vấn đề về an ninh chính trị từ các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh.

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(100) – 2016

1. Mở đầu

Từ năm 1986 đến nay ở Tây Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng tôn giáo mới, nhất là ở các dân tộc thiểu số tại chỗ. Năm 2015 ở Tây Nguyên có trên 20 hiện tượng tôn giáo mới với nguồn gốc xuất xứ, phạm vi và nội dung hoạt động, mức độ ảnh hưởng cũng như xu hướng phát triển rất khác nhau. Các tổ chức này đã thu hút được một số lượng người tin theo khá lớn, trong đó có hiện tượng tôn giáo mới vào thời kỳ cao điểm lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, sinh hoạt tại nhiều địa phương, như tin Lành Đề ga” và “Hà Mòn”. Việc tuyên truyền, phát triển các hiện tượng tôn giáo mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, gây t