Nhận thức Phật giáo về thiên đường và địa ngục

Thiên đường và địa ngục không phải là những nơi chốn mà con người được ký thác sau khi chết, mà là những thái độ của tâm thức, điều ta có thể kinh nghiệm ngay bây giờ

Tags: , ,