Hồ Nguyên Trừng: Từ bại tướng trước giặc Minh tới ‘bộ trưởng’ Trung Hoa

Hồ Nguyên Trừng: Từ bại tướng trước giặc Minh tới ‘bộ trưởng’ Trung Hoa

Giai đoạn sau cuộc đời Hồ Nguyên Trừng không được sử sách chính thống Việt Nam nhắc đến. Nhiều văn bản Trung Quốc còn lưu lại đến ngày nay đều thống nhất dùng họ Lê cho Hồ Nguyên Trừng và con cháu ông.

Tags: , ,