Về cuộc Đại Nhảy vọt ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông

Về cuộc Đại Nhảy vọt ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông

Được Trung Quốc phát động trong giai đoạn 1958 -1961 nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công nghiệp một cách nhanh chóng, Đại nhảy vọt (Great Leap Forward) đã thất bại, dẫn tới một trong những nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử.

Tags: , ,