Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Năm Kỷ Tỵ (1389), vua Chiêm Thành lại dẫn quân tiến đánh kinh thành Thăng Long. Hồ Quý Ly chống cự nhưng trúng kế của giặc, thiệt hại nặng nề, phải bỏ chạy thục mạng. Trần Khát Chân lúc đó chỉ là quan võ cấp thấp, trẻ tuổi…

Tags: , ,