Dương Đình Nghệ – người khai sinh nền độc lập dân tộc lần thứ nhất?

Dương Đình Nghệ – người khai sinh nền độc lập dân tộc lần thứ nhất?

Việc Dương Đình Nghệ chưa xưng Vương cho thấy ngài vẫn già giặn hơn Ngô Quyền một bậc. Ngài bằng lòng với qui mô tiết độ sứ khi mà bộ máy hành chính bấy lâu chưa đủ sức để lớn hơn.

Tags: , ,