Lời sám hối của các tiểu tướng Hồng vệ binh Trung Quốc

Lời sám hối của các tiểu tướng Hồng vệ binh Trung Quốc

10 năm Cách mạng văn hóa, có biết bao bậc lão thành cách mạng, trong đó có không ít danh nhân nổi tiếng bị hàm oan, chết tức tưởi. Những “tiểu tướng Hồng vệ binh” khi đã đi gần hết cuộc đời mới có thể cất lời sám hối.

Tags: ,