Lời sám hối của các tiểu tướng Hồng vệ binh Trung Quốc

Lời sám hối của các tiểu tướng Hồng vệ binh Trung Quốc

10 năm Cách mạng văn hóa, có biết bao bậc lão thành cách mạng, trong đó có không ít danh nhân nổi tiếng bị hàm oan, chết tức tưởi. Những “tiểu tướng Hồng vệ binh” khi đã đi gần hết cuộc đời mới có thể cất lời sám hối.

Tags: ,

Về cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông

Về cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông

Cách mạng Văn hóa, với tên gọi đầy đủ là Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản, là một trong những chiến dịch tuyên truyền lớn nhất và quan trọng nhất của Mao Trạch Đông, gây nên một giai đoạn hỗn loạn xã hội kéo dài suốt một thập kỷ tại Trung Quốc.

Tags: , ,