Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Theo Gramsci, bá quyền là sự kiến tạo, khuôn định, duy trì và phổ biến quan niệm về thế giới của nhóm xã hội. Bá quyền đặt định khuôn khổ văn hóa nghệ thuật từ thế giới quan của giai cấp dẫn dắt xã hội…

Tags: ,