Ẩn số về những lời tiên tri của Nostradamus

Nostradamus và những lời tiên tri huyền bí

Những lời tiên tri của Nostradamus thường tối nghĩa và khó hiểu, hoặc có thể diễn giải theo nhiều nghĩa. Nhiều câu của ông bị hiểu sai, thậm chí là suy diễn sai có chủ đích chỉ để chứng minh rằng ông có thể dự đoán nhiều loại sự kiện khác nhau.

Tags: ,