Xương rồng

Thiếu nước
Lá hóa thành gai
Để không héo khô

Thiếu em
Tim tôi sần chai
Để không buồn khổ

REDS BLOG